ทำแบบทดสอบ (ปิดบริการ)
ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
คลังความรู้เรื่อง COVID-19
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
รับใบประกาศ
ผู้ทำคะแนนได้มากก่า 70% จะได้รับใบประกาศ
ทำแบบทดสอบซ่อม (ปิดบริการ)
สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ปิดบริการ)
แก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลสถิติผู้เข้าทำแบบทดสอบ / การติดตามผลการทำแบบทดสอบ กศน.อำเภอ
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ให้คะแนน
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ให้คะแนน